Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 

การประกาศตน เป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ 

 

 

คุณธรรมของ พระอริยบุคคล ชั้นพระโสดาบัน  

  


ชีวิตนี้เกิดมาจากสิ่งใด ?

ชีวิตในความหมายของพระอภิธรรม หมายถึง ชีวิตของ คน สัตว์ เทวดา รูปพรหม อรูปพรหม อันเกิดมาจากกรรม
คือ กุศลกรรม และอกุศลกรรม นั่นเอง

๑. ชีวิตที่มาจากผลของกุศลกรรม  (ผลของบุญ)
มนุษย์ เทวดา รูปพรหม และอรูปพรหม เป็นชีวิตที่เกิดมาจาก ผลของการทำความดี คือ กุศลกรรม การกระทำความดี
นั้น เราทำได้ ๓ ทาง คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ เช่น การทำทาน การรักษาศีล การเจริญภาวนา การอ่อนน้อม
ถ่อมตน การช่วยเหลือการงานที่เป็นกุศล การทำบุญอุทิศส่วนกุศล การอนุโมทนากุศล การฟังธรรม การแสดงธรรม
การตั้งตนไว้ในทางที่ชอบ การทำสมาธิจนได้ รูปฌาน อรูปฌาน กุศลกรรมเหล่านี้ เมื่อบุคคลได้สิ้นชีวิตไปแล้ว จะนำ
ชีวิตให้ไปเกิดในสุคติภูมิ ได้แก่ มนุษย์ เทวดา รูปพรหม หรือ อรูปพรหม ตามที่ตนได้กระทำกุศลนั้น ๆ ไว้

๒. ชีวิตมาจากผลของอกุศลกรรม (ผลของบาป)
อกุศลกรรม คือ การกระทำบาปทางกาย กายทุจริต ๓ได้แก่ การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การจี้ปล้นลักขโมย การประพฤติผิด
ทางเพศ การทำบาปทางวาจา วจีทุจริต ๔ ได้แก่ การพูดเท็จไม่ตรงกับความจริง การพูดส่อเสียดยุยง ทำให้เขาแตก
แยกจากกัน การพูดคำหยาบด่าทอสาปแช่ง การพูดเพ้อเจ้อ เหลวไหลไร้สาระ ไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟัง การทำบาป
ทางใจ มโนทุจริต ๓ ได้แก่ การเพ่งเล็งในทรัพย์สินสิ่งของๆ คนอื่น เพื่อจะนำมาเป็นของตน การคิดพยาบาทอาฆาต
มุ่งที่จะทำร้ายต่อบุคคลอื่น ตลอดจนมีความเห็นผิดจากความเป็นจริง เช่น คิดว่าบุญบาปไม่มีไม่ให้ผล เมื่อตายลงไม่
ต้องไปเสวยผลของบุญผลของบาป ที่ทำไว้ เห็นว่าชาติหน้า นรกสวรรค์ไม่มี เป็นต้น
เมื่อได้ทำบาปเหล่านี้แล้วตายลงย่อมส่งผลให้ไปเกิดในอบายภูมิ ๔ คือ นรก เปรต อสุรกาย เดรัจฉาน ต้องได้รับความ
ทุกข์ทรมาน เพื่อใช้ผลของบาปกรรมนั้น

๓. ชาติที่แล้วเป็นใครมาจากไหน ?
คนเราโดยทั่วไปไม่ค่อยจะคิดว่า เราเป็นใครมาจากไหน ทำไมเกิดมาจึงมีรูปร่างหน้าตาอุปนิสัยใจคอไม่เหมือนกัน
เพราะอะไร ทั้ง ๆ ที่เกิดมาจากบิดามารดาเดียวกัน

เหตุที่บุคคลทำกรรมไว้ต่างกัน เมื่อเกิดมาจึงไม่เหมือนกัน
ถ้าที่เกิดมาจาก พรหมโลก  บุคคลนั้นจะเป็นผู้มีนิสัยรักความสงบ ชอบอยู่เงียบ ๆ ชอบทำสมาธิ ไม่ชอบความวุ่นวาย
ถ้าที่เกิดมาจาก เทวโลก  บุคคลนั้นจะเป็นผู้มีนิสัย รักสวยรักงาม มีคุณธรรม มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป
ถ้าที่เกิดมาจาก มนุษยโลก  บุคคลนั้นจะเป็นผู้มีนิสัย เป็นผู้มีศีลธรรม มีเมตตาธรรม
ถ้าที่เกิดมาจาก อบายโลก (นรก เปรต อสุรกาย เดรัจฉาน)   บุคคลนั้นจะเป็นผู้มีนิสัย เป็นผู้ดุร้าย ใฝ่ต่ำ ชอบทำบาป ทุจริต มักง่าย ไม่ละอายต่อบาป
และอกุศลกรรม
เพราะเหตุที่มาต่างกัน บุคคลผู้เกิดมาในโลกนี้จึงมีนิสัยใจคอต่างกัน

พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า "กรรมย่อมจำแนกสัตว์
ให้หยาบละเอียดต่างกัน"
 

 
   
   
©2014 by krookolkrai.com